นโยบายความเป็นส่วนตัว/Privacy Policy

เรามีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างมาก  ดังนั้นเราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น 

การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา  ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้  ทั้งนี้เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น  และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่าน

เรามีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างมาก  ดังนั้นเราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น   การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา  ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้  ทั้งนี้เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น  และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่าน   นี่คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Shenzhen Mingchang Trading Co., LTD (“ยูนิสยาม”) (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  และวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่ ยูนิสยาม ใช้บริหารจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย  ที่มีการบังคับใช้ (“พระราชบัญญัติ”)

เมื่อท่านส่งข้อมูลมาให้เรา  หรือสมัครเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะซื้อ ดู  หรือมิฉะนั้นสืบค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราเสนอ (  “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) นั่นคือท่านยอมรับและยินยอมให้ ยูนิสยาม  (รวมทั้งของบริษัทและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) (รวมทั้งหมด เรียกว่า  “บริษัทต่างๆ”) รวมทั้งผู้แทน และ/หรือตัวแทนทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย  และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทต่างๆ นั้น  และให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทต่างๆ  ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใน  ลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนเสริมแต่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อทดแทนหรือแทนที่ความยินยอมอื่นๆ  ที่ท่านอาจจะเคยให้ไว้ในอดีตแก่ ยูนิสยาม  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ยูนิสยาม  อาจปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวโน้มทางอุตสาหกรรม  และ/หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ ทั้งนี้  ภายใต้สิทธิตามกฎหมายของท่าน  ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใดๆ  ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถได้รับการระบุได้ (ก)  จากข้อมูลนั้น หรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ  ที่เรามีหรืออาจจะเข้าถึงได้  รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในบันทึกของเราที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว  ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านอาจให้แก่เรา ได้แก่  ชื่อของท่าน, หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้กับเราในรูปแบบใดๆ  ที่ท่านอาจจะส่งให้เราได้ หรือผ่านทางรูปแบบการประสานงานอื่นๆ กับท่าน

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป ยูนิสยาม  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากท่านโดยตรงหรือจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน  (เช่น บุคคลที่ท่านได้อนุญาต  บุคคลที่ได้รับการระบุโดยถูกต้องให้ทำการแทนท่านหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่านตามกระบวนการด้านความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)  จากบุคคลภายนอก หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ในรูปแบบดังต่อไปนี้  ก.  เมื่อท่านได้ยื่นแบบฟอร์มในการสมัครเป็นลูกค้าทางเว็บไซต์ของเราหรือแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ  ของเราก็ตาม

ข. เมื่อท่านติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย การประชุมตัวต่อตัว และอีเมล์

ค. เมื่อท่านใช้บริการบางอย่างของเรา ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมถึงการสร้างบัญชีออนไลน์ใดๆ กับเรา

ง. เมื่อท่านได้ร้องขอให้เราติดต่อท่านโดยรวมไว้ในอีเมล์และรายการส่งจดหมายอื่นๆ

จ. เมื่อท่านตอบรับโปรโมชั่น โครงการ หรือการร้องขอใดๆ ของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ฉ. เมื่อท่านได้รับติดต่อจาก และตอบสนองแก่ตัวแทนการตลาดและทีมงานบริการลูกค้าของเรา

ช. เมื่อเราได้รับการอ้างอิงจากคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้ถูกส่งต่อมาจากพวกเขา

ซ. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราไม่ว่าด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม

เมื่อท่านสืบค้นเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปท่านจะเข้าสืบค้นแบบไม่ปรากฏชื่อ  แต่อย่างไรก็ดี โปรดดูเกี่ยวกับ cookies ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ  ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา  และ/หรือพนักงานของท่าน) โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางเรา  หมายถึงท่านแสดงให้เราเห็นว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง   ท่านควรจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งมาให้แก่ทางเราเสร็จสมบูรณ์  เที่ยงตรง เป็นจริง และถูกต้อง หากท่านไม่กระทำเช่นนั้น  จะส่งผลให้เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ขอมาให้แก่ท่านได้

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ยูนิสยาม จัดเก็บ ตลอดจนอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

ก. ตอบคำถามและข้อเรียกร้องของท่าน

ข. บริหารจัดการการปฏิบัติการบริหารและธุรกิจของ ยูนิสยาม และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการภายใน

ค. จัดให้มีธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจขยายออกไปยังผู้ควบรวม ผู้ซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ซึ่งมาจากบริษัทต่างๆ

ง. จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถือครองอยู่ที่เกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้

จ. แก้ไขข้อร้องเรียนและจัดการคำขอและข้อสอบถามต่างๆ

ฉ. ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม รวมทั้งวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้า

ช. ให้การประกาศและให้คำตอบผ่านสื่อ

ซ. กำกับดูแลและบันทึกสายโทรศัพท์และการประสานติดต่อซึ่งหน้ากับลูกค้าเพื่อการประกันคุณภาพ การฝึกอบรมพนักงาน

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล

ฌ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ญ. วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การได้มาซึ่งคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท)

ฎ. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับข้อพิพาท ระบบออกใบแจ้งหนี้ หรือการทุจริต

ฏ. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ  หรือแนวทางที่บังคับใช้ซึ่งออกโดยหน่วย

งานด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ผูกพันต่อ

ยูนิสยาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านกฎระเบียบ การเปิดเผยหน่วยงานด้านกฎระเบียบ และการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

การสอบทานธุรกิจ และการสืบสวนสอบสวน

ฐ. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสมเหตุสมผล

หากเป็นสิ่งที่กระทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติ

ก. ยูนิสยาม จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ “วัตถุประสงค์เพิ่มเติม” ดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์และการติดตาม
 2. ดำเนินการวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและกำหนดพิกัด ความสนใจ และคุณลักษณะของลูกค้า

เพื่อพัฒนาข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ   ยูนิสยาม  และเพื่อปรับปรุงการให้บริการของเราและประสบการณ์ของลูกค้าตามเป้าประสงค์ของเรา

 1. ให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ท่าน รวมถึงโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์สมาชิกเก่า และกิจกรรมสะสมคะแนนจากลุคซิ
 2. จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจากแหล่งอื่นๆ (รวมถึงบุคคลภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

การตลาด และการเสนอสินค้าและบริการโดย ยูนิสยาม

 1. จัดหาข้อมูลลูกค้า และการบริหารจัดการเพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของ ยูนิสยาม
 2. บริหารจัดการการประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งสร้างประสบการณ์ของตนเองตามเป้าประสงค์ของ ยูนิสยาม สื่อสารกับท่านเพื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  ข้อเสนอพิเศษและผลตอบแทน ทั้งแก่ลูกค้าของเราโดยทั่วไป  หรือที่เราได้ระบุว่าอาจเป็นที่สนใจของท่าน (รวมถึง  แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเพิ่มการขาย การขายร่วม และการตลาดออนไลน์) 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (CSR) และ 9. วัตถุประสงค์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้  หากการกระทำที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยต่อผู้ค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกใดๆ  ตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมใดๆ ของ ยูนิสยาม  ได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและบริการที่เสนอโดย ยูนิสยาม

ข. ยูนิสยาม อาจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม “วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่เห็นชอบโดยคู่ค้า” ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการวิจัยและการสำรวจตลาดเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและตรวจสอบพิกัด ความต้องการ

และคุณลักษณะของกลุ่มลูกค้าเพื่อพัฒนาข้อเสนอพิเศษและโปรแกรมการตลาดกับคู่ค้าที่ต้องการของเราได้

 1. จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมมาสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ และจากแหล่งข้อมูลอื่น (รวมถึงจากบุคคลภายนอกต่างๆ)

ที่เกี่ยวกับการจัดบริการ การตลาด และข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ  (รวมทั้งรายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ลูกค้าเก่า  และกิจกรรมสะสมคะแนน)

โดยคู่ค้าที่ต้องการของเราได้

 1. จัดหาข้อมูลลูกค้า และการบริหารจัดการเพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยคู่ค้าที่ต้องการของเราได้
 2. บริหารจัดการการประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยคู่ค้าที่ต้องการของเราได้
 3. สื่อสารกับท่านเพื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อเสนอพิเศษและผลตอบแทน ที่เสนอโดยคู่ค้าที่ต้องการของเรา  ตลอดจนสื่อสารลูกค้าของเราโดยทั่วไปด้วย (รวมถึง  แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเพิ่มการขาย การขายร่วม และการตลาดออนไลน์)
 4. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสมเหตุสมผล

นอกจากนี้  หากการกระทำที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิด

เผยต่อผู้ค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกใดๆ  ตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมใดๆ  ของคู่ค้าที่ต้องการของเราได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและบริการที่เสนอโดยคู่ค้าที่ต้องการของ  ยูนิสยาม

หากท่านได้ให้เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย และที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่เรา  ยูนิสยาม อาจติดต่อท่านโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ดังกล่าว  (ครอบคลุมการโทรศัพท์ด้วยเสียง การส่งข้อความ การส่งโทรสาร  หรือวิธีการอื่นๆ) เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา  รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ ที่เสนอโดยคู่ค้าที่ต้องการของเราด้วย  (รวมทั้งส่วนลด การขายลดราคาระยะสั้น และข้อเสนอพิเศษต่างๆ)   ในเรื่องสินค้าและบริการเฉพาะ หรือในการสื่อสารของท่านกับเรา  เราอาจจะมีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  ที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีเช่นนั้น  เราจะรวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านี้ได้เช่นกันเว้นแต่เราได้รับการแจ้งจากท่านโดยเฉพาะเป็นประการอื่น    เมื่อท่านซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ยูนิสยาม ของเรา  เราอาจส่งเอกสารส่งเสริมการขาย/การตลาดผ่านทางจดหมายไปพร้อมกับ  แพคเกจสินค้าที่ท่านสั่งก็ได้   หากท่านต้องการที่จะยกเลิกความยินยอมของท่านที่ให้เราที่จะส่งข้อมูลการขาย  การตลาด หรือการส่งเสริมการขายผ่านทางวิธีการเฉพาะใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ  ดังนี้

ก. ในการยกเลิกการรับข้อความส่งเสริมการขาย โปรดยกเลิกการสมัครโดยการทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในข้อความส่งเสริมการขาย

ข. ในการยกเลิกความยินยอมรับอีเมล์ส่งเสริมการขาย โปรดกดเลือกลิงค์ยกเลิกการสมัครในอีเมล์ส่งเสริมการขายนั้น

ค.  ในการยกเลิกความยินยอมรับเอกสารส่งเสริมการขายพร้อมแพ็คเกจสินค้าที่ท่านสั่ง  โปรดส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าโดยใส่ถ้อยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ในชื่อหัวเรื่อง มายังที่อยู่ที่ให้ไว้ท้ายนี้

โปรดทราบว่า  เมื่อเราได้รับการยืนยันว่าท่านประสงค์จะยกเลิกความยินยอมของท่านสำหรับเอกสาร/การติดต่อด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายแล้ว  อาจใช้ระยะเวลาถึงสามสิบ (30) วันสำหรับการยกเลิกนั้นๆ  ของท่านที่จะมาแสดงในระบบของเรา ดังนั้น  ท่านอาจจะยังคงได้รับเอกสาร/การติดต่อด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายอยู่ในช่วงเวลานี้   โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะยกเลิกความยินยอมของท่านในการได้รับเอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการเฉพาะนั้นๆ  แล้ว เราอาจจะยังคงติดต่อกับท่านอยู่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับหรือได้สมัครไว้กับ ยูนิสยาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ยูนิสยาม  จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิให้ถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น  (หากมี) แก่บุคคลต่อไปนี้

ก. บริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องของ  ที่ให้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์  และบริการแก่ท่าน  ตอบคำถามและการร้องขอของท่านที่เกี่ยวกับบัญชีลูกค้าของท่าน การสมัครสมาชิก  และการเรียกเก็บเงิน หรือการจัดการคำสั่งซื้อกับท่าน  ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่จะเปิดใช้ ยกเลิกการใช้งาน ติดตั้ง  บำรุงรักษา และเปิดใช้งานระบบ และ/หรือบริการต่างๆ ของเรา

ข. บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกันและการปรึกษาแก่ ยูนิสยาม

ค. ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการเชิงปฏิบัติการแก่  ยูนิสยาม เช่นผู้ส่งของ บริษัทสารสนเทศสื่อสาร เทคโลยีสารสนเทศ การจ่ายชำระ  การพิมพ์ การออกใบเรียกเก็บ การจ่ายเงินเดือน การดำเนินการ  การให้บริการทางเทคนิค การฝึกอบรม การวิจัยตลาด ศูนย์รับโทรศัพท์  การรักษาความปลอดภัย และบริการอื่นๆ แก่ ยูนิสยาม

ง. ผู้ค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการที่เสนอโดย ยูนิสยาม หรือคู่ค้าที่ต้องการของบริษัท

จ. ร้านค้าพาณิชย์และร้านค้าปลีกที่เกี่ยวกับการให้ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ฉ. คู่ค้าธุรกิจ นักลงทุน ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ได้รับโอน  (ที่เกิดขึ้นจริงหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต)  ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ  (ที่อาจขยายออกไปยังผู้ควบรวม ผู้ซื้อกิจการ  หรือผู้ขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ

ช. ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี และทนายความ

ซ. ผู้กำกับตรวจสอบของรัฐบาล คณะกรรมการด้านกฎระเบียบ หน่วยงานที่มีอำนาจ  หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบหรือโครงการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจใดๆ  ของรัฐบาล

ฌ. ฝ่ายอื่นใดที่ท่านได้อนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้เป็นหน่วยเล็กๆ  ของข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ  เว็บไซต์ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการยกระดับการให้บริการออนไลน์แก่ท่าน

ยูนิสยาม ใช้คุกกี้ต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ก. ให้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์ของเรา เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ของท่าน การสืบค้น และความต้องการในบริการอื่นๆ

ข. สร้างประวัติที่ท่านและผู้ใช้อื่นๆ ใช้เว็บไซต์มา

ค. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา

ง. บริหารจัดการบริการให้แก่ท่านและผู้โฆษณา และ

จ. สร้างสถิติการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ให้ท่านสามารถเลือกในการปิดการประมวลผลของคุกกี้ได้  (โปรดดูส่วน “ช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ของท่าน)  แต่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานที่  จำกัดการใช้งานของท่านในเว็บไซต์  และ/หรือก่อให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลต่อวิธีการปฏิบัติการของระบบได้  โฆษณาในเว็บไซต์ ยูนิสยาม  อาจจะมาจากผู้โฆษณาภายนอกและหน่วยงานตัวแทนของพวกเขา  โฆษณาเหล่านี้อาจสร้างคุกกี้เพื่อติดตามว่าคนจำนวนมากได้เห็นโฆษณานั้นๆ  แล้วหรือไม่ (หรือใช้บริการของภายนอกในการติดตามเช่นนี้)  และในการติดตามว่าคนจำนวนมาได้เห็นมันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วหรือไม่ ยูนิสยาม  ไม่ได้ควบคุมบุคคลภายนอกเหล่านี้และนโยบายคุกกี้ของพวกเขา  และหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของพวกเขา กรุณาติดต่อ ยูนิสยาม  และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนโฆษณาภายนอกเหล่านี้แก่ท่าน   ยูนิสยาม จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  (รวมถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้) เนื้อหา  หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จากภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์  ยูนิสยาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของกฎหมายประเทศไทย